MedCare Poradnia Medycyny Pracy

Emilia Łubińska
specjalista medycyny pracy

MedCare Poradnia Medycyny Pracy jest na medycznej mapie Białegostoku placówką świadczącą profesjonalne usługi z zakresu medycyny pracy.

 

Placówka świadczy kompleksową opiekę nad pracownikami obejmującą:

 

1)badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne),

2)badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

3)badania nauczycieli celem udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,

4)badania kierowców (wszystkich kategorii)

5)badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące,

6)badania pracowników pracujących w warunkach morskich, tropikalnych i podwodnych,

7)badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Zgodnie z art.12 pkt. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne związane z wykonywaniem pracy są realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

 

Wykonujemy również badania pracowników na ich własny wniosek stosując się do art.5 pkt.3 Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r.

 

Gabinet realizuje również usługi komercyjne w zakresie:

 

1)badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,

2)badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,

3)badań osób starających się o wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego,

4)badań osób starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

4)badań osób posiadających broń lub ubiegających się o posiadanie broni,

5)badań na stanowiska konkursowe czy

6)badań na kursy zawodowe,

7)badań uczniów, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

Medycyna pracy to dziedzina medycyny zajmująca się wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sposobem wykonywania pracy na organizm człowieka.  

 

Podstawowym celem medycyny pracy jest ochrona stanu zdrowia pracujących.

 

Zadania służby medycyny pracy są uregulowane prawnie w Ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. 

 

Jednym z zadań medycyny pracy jest profilaktyczna opieka zdrowotna.

 

W miejscu pracy pracownicy są narażeni na czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne.

 

Czynnik uciążliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

 

Czynnik szkodliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

 

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu.

Inny podział czynników w środowisku pracy to podział na czynniki:

  1. fizyczne, np.hałas,wibracje, promieniowanie jonizujące;
  2. chemiczne, np. mieszaniny rozpuszczalników organicznych, ołów, mangan
  3. biologiczne, np.wirus odkleszczowego zap. opon mózgowo-rdzeniowych, prątek gruźlicy
  4. psychofizyczne.

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracodawca realizuje również poprzez profilaktyczną opiekę zdrowotną (m.in. badania profilaktyczne pracowników wstępne, okresowe i kontrolne).

 

Biorąc powyższe pod uwagę dlatego tak ważne jest prawidłowe wypełnienie skierowania na badane lekarskie pracownika przez pracodawcę.

Specjalista medycyny pracy dokonuje oceny czy dany pracownik ze względu na swój stan zdrowia może bezpiecznie wykonywać pracę na danym stanowisku pracy, w danym zakładzie pracy w narażeniach na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne wymienione w skierowaniu wypełnionym przez pracodawcę.

Ponadto analizuje, czy w danych warunkach pracy nie dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika oraz  czy stan zdrowia danego pracownika nie naraża współpracowników lub innych osób (np. podróżnych autobusu, pociągu) na utratę zdrowia lub życia.

Zakres badań dodatkowych oraz konsultacji lekarzy specjalistów podczas badań profilaktycznych pracowników jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, zaleceniami Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz innych stosownych przepisów prawa.

Lekarz medycyny pracy często jest jedynym lekarzem którego odwiedza pracownik i w związku z tym poprzez badania profilaktyczne możliwe jest wcześniejsze wykrycie niektórych schorzeń, np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy migotania przedsionków,  w których wczesne rozpoczęcie leczenia umożliwia spowolnienie powikłań narządowych.

 

 

 

Aktualności

URLOP lek. Emilia Łubińska w dniach 11.03.2024-15.03.2024r.

Nasz gabinet