Badanie profilaktyczne na własny wniosek

Badanie profilaktyczne na własny wniosek

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy profilaktyczną opieką zdrowotną obejmuje się, na ich wniosek:


     1) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące;


     2) osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;


     3) rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej;


     4) byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym.

 

W/w osoby składają w wybranej przez siebie podstawowej jednostce służby medycyny pracy wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną, zwany dalej „wnioskiem”.


Wniosek zawiera:


     1) imię, nazwisko, adres miejsca pracy i numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;


     2) imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej i numer REGON - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą;


     3) określenie rodzaju wykonywanej pracy albo działalności gospodarczej;


     4) informacje o czynnikach szkodliwych występujących w miejscu pracy albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej;


     5) Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz okres, w jakim ma być ona sprawowana, osoba składająca wniosek ustala z lekarzem podstawowej jednostki służby medycyny pracy;


     6) Określając zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej jednostki służby medycyny pracy zaleca osobie składającej wniosek wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych.