Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne

Badania profilaktyczne pracowników:


Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

Na badania profilaktyczne zaleca sie donieśc karty z pobytów w szpitalu oraz wyniki badań.

 

Badania wstępne


Zgodnie z art.229 par.1 Ustawy Kodeks Pracy badaniom wstępnym podlegają:


     1) osoby przyjmowane do pracy;


     2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.


Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają:


     1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;


     2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).


Badania okresowe


Zgodnie z art.229 par.2 pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

 

Badania kontrolne


Zgodnie z art.229 par.2 w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
Na badanie kontrolne proszę przynieść karty informacyjne z pobytów w szpitalu, z SOR-u, wyniki badań ( dotyczy danej choroby, która spowodowała niezdolność do pracy) oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego o rozpoznaniu, czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, obecnym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, oraz dalszych zaleceniach lekarskich.