Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców

Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

 

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej    kategorii;


2) uzyskała orzeczenie:


           a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,


           b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;


3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;


4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;


5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:


           a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185dni w każdym roku kalendarzowym:–ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo–z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo


           b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo


           c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa winnym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo


           d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole;


6) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:


           a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,


           b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,


           c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Osoba, która nie ukończyła 18lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r.w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

 

Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie, którego oryginał otrzymuje osoba badana.


Zgodnie z §13 w/w Rozporządzenia opłata za badanie lekarskie – wynosi 200 zł.