Badania uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Badania uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w Ustawie o służbie medycyny pracy w odniesieniu do:


    -kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,


      -studentów,


      -słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,


      -doktorantów,


którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.


Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.


Na badania proszę przynieść:


     -skierowanie z placówki dydaktycznej,


     -legitymację szkolną lub dowód osobisty,


     -badanie bilansowe - kserokopię,


     -karty informacyjne ze szpitali lub wyniki badań - kserokopie.

 

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań (wzór oświadczenia w zakładce WZORY I WNIOSKI).


Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.