Badanie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Badanie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.


Przepisów w/w artykułu nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.


Koszty w/w badań ponosi pracodawca.